Πολιτική Υγείας Και Ασφάλειας Στην Εργασία

H EasyClima αναγνωρίζοντας τη κοινωνική και οικονομική διάσταση των ατυχημάτων, καθώς και την αξία της ζωής κάθε ανθρώπου, έχει ως βασική προτεραιότητα να παρέχει ένα κατάλληλο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για το προσωπικό της και να διασφαλίζει την υγεία και ασφάλεια όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητές της.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΣΥΑΕ) της EasyClima περιλαμβάνει:

  • Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση ειδών, εργαλείων και ανταλλακτικών κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών & τεχνική υποστήριξη αυτών.
  • Υλοποίηση Μελέτης Εφαρμογής, και επίβλεψη γενικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, αερισμού).
  • Διεκπεραίωση των Εργασιών που Περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 σε Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Εξοπλισμό Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας που Περιέχουν Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου.

Η συνολική πολιτική της εταιρείας στον τομέα της Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, εκφράζεται με τις αρχές και τις πεποιθήσεις της Διοίκησης στον τομέα αυτό και παρέχει τις κατευθύνσεις προς τα υπόλοιπα στελέχη για την εφαρμογή τους, ενώ είναι ευθυγραμμισμένη με την συνολική στρατηγική κατεύθυνση της EasyClima.

Ειδικότερα, η EasyClima δεσμεύεται για:

  • Τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της σε θέματα υγείας και ασφάλειας για όλες τις δραστηριότητές της.
  • Την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
  • Την εξάλειψη κινδύνων και τη μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ
  • Τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων
  • Την ικανοποίηση των νομικών και άλλων απαιτήσεων, ιδιαίτερα του προτύπου ISO 45001:2018.

 

Προς τούτο, η EasyClima καθιερώνει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, βάσει του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερομένων μερών και δεσμεύεται για την συνεχή βελτίωσή του.

Οι αρχές που διέπουν την πολιτική της είναι:

·            Η διενέργεια εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων και η επικαιροποίησή της σε περίπτωση αλλαγών σε δραστηριότητες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό ή ανθρώπινο δυναμικό.

·            Η εκπόνηση σχεδίων προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών, διαδικασιών, οδηγιών, όπου είναι απαραίτητες, ώστε να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη κινδύνων.

·            Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του Προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με σκοπό την εξάλειψη των συμβάντων στους χώρους εργασίας.

·            Η διαφανής επικοινωνία και διαβούλευση για τα θέματα που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια.

·            Η συστηματική παρακολούθηση των επιδόσεων, της τήρησης των διαδικασιών και του σεβασμού των κανόνων που έχουν θεσπιστεί με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους.

 

Η Υγεία και Ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και η δέσμευση του καθενός μας θα εξασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών μας.

 

Η παρούσα Δήλωση Πολιτικής της EasyClima επανεξετάζεται σε ετήσια βάση από τη Διοίκησή της και είναι απολύτως δεσμευτική για κάθε εργαζόμενο της σε όλα τα επίπεδα της οργανωτικής δομής. Το ίδιο ισχύει για κάθε πελάτη, υπεργολάβο, εξωτερικό συνεργάτη ή προμηθευτή της.

 

Αθήνα, 07/02/2023

 

Για την ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ.

 

 

 

Θάνος Μπίρης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Copyright © 2017 Easyclima