Πολιτική Ποιότητας & Περιβάλλοντος

Η πολιτική της ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ. που ειδικεύεται στην:

 

·         Εμπορία, εγκατάσταση και συντήρηση ειδών, εργαλείων και ανταλλακτικών κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, αερισμού και ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών & τεχνική υποστήριξη αυτών.

·         Υλοποίηση Μελέτης Εφαρμογής, και επίβλεψη γενικών ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, αερισμού).

·         Διεκπεραίωση των Εργασιών που Περιγράφονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2067 σε Σταθερό Εξοπλισμό Ψύξης, Εξοπλισμό Κλιματισμού και Αντλιών Θερμότητας που Περιέχουν Φθοριούχα Αέρια του Θερμοκηπίου.

 

αποσκοπεί στο να προδιαγράψει το πώς θα επιτυγχάνουμε συνεχώς:

 

·         να ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες απαιτήσεις Ποιότητας της Αγοράς προσεγγίζοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις των πελατών μας

·         να προστατεύουμε το περιβάλλον αφού θεωρούμε την προστασία του σαν μια από τις κυριότερες προκλήσεις που καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε.

 

Ποιότητα, & Σεβασμός του Περιβάλλοντος για εμάς τους ανθρώπους της ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ σημαίνει ότι οι δραστηριότητές μας είναι σύμφωνες:

 

·         με τις απαιτήσεις των πελατών μας & τις συμβατικές μας υποχρεώσεις

·         με τις απαιτήσεις για Περιβαλλοντική Διαχείριση

·         με τους αντικειμενικούς σκοπούς/στόχους Ποιότητας και Περιβάλλοντος που θέτουμε.

 

Για να μπορέσουμε να είμαστε συνεπείς στα παραπάνω η εταιρεία μας:

 

  1. Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα το οποίο αποτελείται από:

 

·         Σύστημα ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, που βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ικανοποίηση των πελατών μας,

·         Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

  1. Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, όπου είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των διεργασιών και κατ’ επέκταση όλου του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης

 

  1. Θέτει αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους βελτίωσης για την Ποιότητα και το Περιβάλλον τους οποίους καθιερώνει & αξιολογεί ως προς τον βαθμό επίτευξής τους, στα πλαίσια της Ανασκόπησης της Διοίκησης.

 

Ειδικότερα, οι επιμέρους αντικειμενικοί σκοποί μας είναι:

 

·         Η συνεχής βελτίωση των επιχειρηματικών μας επιδόσεων

·         Η μέγιστη ικανοποίηση των πελατών μας για θέματα ποιότητας

·         Η μεγιστοποίηση της εργασιακής ικανοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού

·         Η συνεχής ανάπτυξη και εκπαίδευση του προσωπικού για όλο το διαχειριστικό σύστημα

·         Η συνεχής βελτίωση της Περιβαλλοντικής μας επίδοσης

·         Η μείωση της ρύπανσης και γενικά της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας και του εδάφους

·         Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του προσωπικού της εταιρείας

 

  1. Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την απρόσκοπτη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία κάθε τμήματος

 

  1. Επενδύει στη συνεχή ενημέρωση, κατάρτιση, επιμόρφωση του προσωπικού, ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την περιβαλλοντική επίδοση της εταιρίας σε κάθε δραστηριότητα

 

  1. Καθορίζει, μετρά, αναλύει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους των διεργασιών που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών / στόχων που έχουν τεθεί

 

  1. Υποστηρίζει τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική επικοινωνία (με πελάτες, προμηθευτές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη) για θέματα περιβάλλοντος

 

  1. Δεσμεύεται ότι:

 

                                I.      Συνεχώς θα αξιολογεί τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της με σκοπό την μείωση των επιπτώσεων και την πρόληψη της ρύπανσης

                              II.      Θα βελτιώνει συνεχώς τις επιδόσεις που αφορούν:

·         Την Ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του συστήματος ως προς την ικανοποίηση των πελατών μας

·         Την Περιβαλλοντική Διαχείριση

                           III.      Συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές Περιβαλλοντικές Νομοθετικές απαιτήσεις, καθώς και τις νομοθεσίες του εργατικού δικαίου και οποιαδήποτε άλλη νομική και κανονιστική υποχρέωση.

                            IV.      Ικανοποιει τις εφαρμοστέες απαιτήσεις των Προτύπων ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω θεωρούμε απαραίτητη και ζητάμε την αμέριστη συμπαράσταση όλων των εργαζομένων της ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ.

 

Η πολιτική γνωστοποιείται στους εργαζομένους και σε όσους εργάζονται σε όσους εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας καθώς και στο κοινό ενώ ανασκοπείται τουλάχιστον ετήσια.

 

Αθήνα, 07/02/2023

 

Για την ΝΙΚ. ΑΘ. ΜΠΙΡΗΣ & ΥΙΟΙ ΑΕΤΕ.

 

Θάνος Μπίρης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Copyright © 2017 Easyclima